Bgs Gem Mint

1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 with TRUE GEM MINT++


1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 with TRUE GEM MINT++
1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 with TRUE GEM MINT++
1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 with TRUE GEM MINT++
1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 with TRUE GEM MINT++

1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 with TRUE GEM MINT++    1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 with TRUE GEM MINT++
1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 w/ TRUE GEM MINT++ EASY PSA 10 Crossover with these subs!
1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 with TRUE GEM MINT++    1998 TOPPS FINEST MYSTERY #M7 & #M8 KEN GRIFFEY JR. BGS 9.5 with TRUE GEM MINT++