Bgs Gem Mint

1999-00 Skybox E-X Kobe Bryant #25 BGS 9.5 GEM MINT HOF


1999-00 Skybox E-X Kobe Bryant #25 BGS 9.5 GEM MINT HOF
1999-00 Skybox E-X Kobe Bryant #25 BGS 9.5 GEM MINT HOF

1999-00 Skybox E-X Kobe Bryant #25 BGS 9.5 GEM MINT HOF   1999-00 Skybox E-X Kobe Bryant #25 BGS 9.5 GEM MINT HOF
1999-00 E-X Kobe Bryant # 25 BGS 9.5 GEM MINT - Beautiful card!
1999-00 Skybox E-X Kobe Bryant #25 BGS 9.5 GEM MINT HOF   1999-00 Skybox E-X Kobe Bryant #25 BGS 9.5 GEM MINT HOF