Bgs Gem Mint

2020-21 EPL Prizm Bukayo Saka RC Rookie Red Mojo /135 BGS 9.5 GEM MINT


2020-21 EPL Prizm Bukayo Saka RC Rookie Red Mojo /135 BGS 9.5 GEM MINT
2020-21 EPL Prizm Bukayo Saka RC Rookie Red Mojo /135 BGS 9.5 GEM MINT

2020-21 EPL Prizm Bukayo Saka RC Rookie Red Mojo /135 BGS 9.5 GEM MINT   2020-21 EPL Prizm Bukayo Saka RC Rookie Red Mojo /135 BGS 9.5 GEM MINT
2020-21 EPL Prizm Bukayo Saka RC Rookie Red Mojo /135 BGS 9.5 GEM MINT.
2020-21 EPL Prizm Bukayo Saka RC Rookie Red Mojo /135 BGS 9.5 GEM MINT   2020-21 EPL Prizm Bukayo Saka RC Rookie Red Mojo /135 BGS 9.5 GEM MINT