Bgs Gem Mint

Kobe Bryant 2014-15 Panini Court Kings #84 Short Print BGS 9.5 GEM MINT HOF Goat


Kobe Bryant 2014-15 Panini Court Kings #84 Short Print BGS 9.5 GEM MINT HOF Goat
Kobe Bryant 2014-15 Panini Court Kings #84 Short Print BGS 9.5 GEM MINT HOF Goat

Kobe Bryant 2014-15 Panini Court Kings #84 Short Print BGS 9.5 GEM MINT HOF Goat    Kobe Bryant 2014-15 Panini Court Kings #84 Short Print BGS 9.5 GEM MINT HOF Goat
2014-15 Panini Court Kings #84. BGS 9.5 GEM MINT.

Centering 9.5 Corners 9 Edges 9.5 Surface 10.


Kobe Bryant 2014-15 Panini Court Kings #84 Short Print BGS 9.5 GEM MINT HOF Goat    Kobe Bryant 2014-15 Panini Court Kings #84 Short Print BGS 9.5 GEM MINT HOF Goat